Kataster...Čomu venovať pozornosť pri prevode nehnuteľnosti ?
16. 03. 2022

Kataster...Čomu venovať pozornosť pri prevode nehnuteľnosti ?

Kataster...Čomu venovať pozornosť pri prevode nehnuteľnosti ?

Zápis nehnuteľnosti na príslušnom katastri je jeden z najdôležitejších úkonov pri predaji nehnuteľnosti. Od neho závisí, či prevod nehnuteľnosti prejde na nového vlastníka alebo nie. Aby sme sa vyvarovali pozastaveniu alebo zrušeniu konania na  katastri, treba dbať na viacero náležitostí.

Preverenie vlastníka nehnuteľnosti:

Pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame preveriť aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti, či vo vzťahu k nehnuteľnosti vystupuje ako výlučný vlastník, či ide bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo o podiel viacerých spoluvlastníkov. Pre tieto účely odporúčame si vyžiadať kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo dedičské rozhodnutie, ktorými pôvodný vlastník tieto nehnuteľnosti nadobudol.

Existujúce ťarchy na liste vlastníctva:

Na liste vlastníctva v časti C odporúčame venovať pozornosť existujúcim ťarchám (záložné právo, vecné bremeno, exekúcie, predkupné právo), ktoré môžu mať za následok neplatnosť prevodu alebo pozastavenie poprípade zrušenie konania. V prípade kúpy pozemku je potrebné si overiť parcelu, ktorú mate záujem kúpiť, výmeru parcely, susedné parcely, hranice pozemku, prístupové cesty a stavby zapísané na pozemku.

Už pri vyjednávaní kúpnej ceny je potrebné vedieť, ako je pozemok evidovaný v územnom pláne. Má to vplyv na cenu pozemku.

Vklad nehnuteľnosti na katastri:

Aby mohol začať proces návrhu na vklad vlastníckeho práva ( t.j. zmena vlastníka nehnuteľnosti ) je potrebné splniť podmienky začatia katastrálneho konania, ktoré sú uvedené v rámci katastrálneho zákona. Ako prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva je potrebné doložiť kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o vecnom bremene, alebo inú zmluvu na základe ktorej má byť zapísané k nehnuteľnosti do katastra.

Kúpna zmluva musí obsahovať náležitosti a to podľa toho, či predávame stavbu, pozemok, alebo byt.

Aj gramatické chyby v kúpnej zmluve, môžu mať za následok neplatnosť zmluvy či prerušenie katastrálneho konania

Zlá kúpna zmluva môže na katastri spôsobiť prerušenie konania či rovno zamietnutie žiadosti o zápis ( návrhu na vklad ).

Kúpna zmluva sa na kataster predkladá v 2 vyhotoveniach a každá zmluvná strana si spravidla ponechá jedno vyhotovenie zmluvy.

Podpis predávajúceho stačí úradne overiť iba na zmluvách, ktoré predkladáme katastru.

Pred povolením vkladu nehnuteľnosti do katastra sú zo strany katastra preverené:

  • Či kúpna zmluva obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, nesmie odporovať zákon a obchádzať ho,
  • či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou,
  • či nie sú obmedzené práva nakladať s nehnuteľnosťou.

Pokiaľ boli zistené nedostatky v akomkoľvek predloženom dokumente, konanie na katastrálnom úrade sa preruší a predkladateľ návrhu na vklad je vyzvaný, aby tieto nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Po odstránení nedostatkov môže byť obnovený proces návrhu na vklad na katastri.

Ak boli zistené nedostatky podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, je potrebné tieto nedostatky odstrániť a to vo forme dodatku ku kúpnej zmluve. Nie je potrebné vypracovať novú kúpnu zmluvu ale iba jej dodatok.

Poplatok sa v prípade prerušenia konania nezvyšuje, nedostatky však musia byť odstránené v stanovenej lehote. V opačnom prípade sa katastrálne konanie zastaví a účastník konania nemá nárok na vrátenie poplatku.

 Potvrdenie správcu bytov

Ak kupujete byt v bytovom dome, je potrebné si vyžiadať aj vyhlásenie správcu o prípadných nedoplatkoch, ktorými môže byť byt zaťažený. Toto vyhlásenie je súčasťou návrhu na vklad do katastra. Kupujúci musí byť predávajúcim oboznámený o prípadnej zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Drobenie pozemkov v prípade predaja

V prípade predaja pozemku, treba brať na vedomie aj zákaz drobenia poľnohospodárskej pôdy. Drobením nemôže vzniknúť pozemok menší ako 2-tisíc štvorcových metrov, ak ide o poľnohospodársky pozemok a menší ako 5-tisíc štvorcových metrov, ak ide o lesný pozemok.

Poplatky súvisiace s katastrálnym úkonom:

Za podanie návrhu na začatie konania osobne a povolení vkladu v lehote 30 dní sa platí poplatok 66 Eur. V prípade elektronického podania je tento poplatok vo výške 33 Eur. Ak je požiadavka na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti skôr ako je lehota 30 dní, poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu v lehote 15 dní je vo výške 266 Eur. V prípade elektronického podania je poplatok v takomto prípade vo výške 133 Eur. 

Prevod vlastníckych práv:

S prevodom vlastníckych práv treba upozorniť na fakt, že uzatvorenie kúpnej zmluvy neznamená zmenu vlastníka. Zmena vlastníka nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká až vkladom do katastra nehnuteľnosti.

Veríme, že tieto základné rady Vám boli nápomocné a Váš prevod nehnuteľnosti prejde bez komplikácií.

V prípade, ak máte otázky, budeme radi, ak nás budete kontaktovať na tel. čísle 0917 400 058 alebo nám napíšete prostredníctvom našej webovej stránky www.regallia.sk.

 

ZDROJ:

Ondrej Halama – Pozemky, Stavby, Byty ( ISBN: 978-80-8197-222-5 )

Jarmila Imreová
Autor: Jarmila Imreová

Mnoho rokov som pracovala na TOP manažérskych pozíciách a domnievala sa, že slovo ÚSPECH sa v živote spája s počtom hodín strávených na mítingoch a riadení priemyselných kolosov.

Výrobné haly, sklady a  kancelárie bez denného svetla boli mojím svetom a druhým domovom. Svetom, v ktorom sa stretáva honba za kariérou a kolegovia sú vašim nástrojom na ceste za kariérnym rebríčkom.

Jedného dňa však nastal ZLOM v mojich hodnotách a prioritách. Bolo to v období, keď som po práci dlhé hodiny zostávala sedieť v aute vyčerpaná, neschopná spraviť posledné kroky do bytu. Môj život bolo úplne prázdny....bez kontaktu s priateľmi, bez chvíľky voľného času na moje záľuby, ale za to s nadštandardným príjmom. Vtedy som si uvedomila, že mať peniaze dáva pocit istoty ale na druhej strane stojí cenu osobnej slobody a identity.

... a tak sa jedného dňa začala moja NOVÁ CESTA, cesta realitnej maklérky a majiteľky realitnej kancelárie RE/MAX Regallia pôsobiacej pod celosvetovou značkou RE/MAX.

Nebolo to jednoduché rozhodnutie a rozhodnutie zo dňa na deň opustiť svet pravidelného príjmu, finančných istôt a presne definovaných úloh. Dokonca som v tej dobe bola samo živiteľkou vtedy ešte študujúcej dcéry. Ona bola mojím radcom a ako jediná ma v mojom rozhodnutí podporovala. Sila voľnosti a zmysluplnosti mojej budúcej cesty bola však silnejšia a ja som sa rozhodla ísť do neznáma.

Vôbec som si nevedela predstaviť, čo ma čaká. Verila som však môjmu snuintuícii.

Postupne sa mi začalo odkrývať prostredie realít. Zisťovala som, že ma čaká dlhá cesta a  byť dobrou realitnou maklérkou v sebe ukrýva mnoho hodín vzdelávania sa a načerpávania inšpirácií od úspešných. Miesto toho, aby som sa na začiatku hneď vzdala, ma to naopak dobíjalo energiou a prinášalo mi to radosť, keď som videla tie malé krôčiky, ktoré ma posúvali dopredu a stále posúvajú.  

Dnes, odstupom času, môžem povedať, že sa mi splnil môj sen. Vážim si moju prácu a som vďačná za každú príležitosť, kedy môžem pomôcť s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti a popri tom si užívať to najcennejšie....čas s rodinouradosť z prínosu z mojej práce.

Predaj nehnuteľnosti NIE JE len o provízii. Je to cesta, ktorá ma spája s klientom, jeho potrebami a očakávaniami. 

Uvedomujem si, že každá nehnuteľnosť v sebe skrýva príbehy ich majiteľov, ich nové začiatky ale i ukončenie určitej životnej etapy, preto je mojou prioritou profesionálny, čestný a otvorený prístup ku každému majiteľovi nehnuteľnosti.

 

V prípade, ak Vás čokoľvek ďalšieho zaujíma alebo máte otázky ohľadom predaja nehnuteľnosti,  neváhajte ma kontaktovať

telefonicky na čísle 0917 400 058 alebo emailom jarmila.imreova@re-max.sk

Rada Vám poradím ZADARMO

 

Jarmila Imreová

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie